เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.คู่มือนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2564 (ด่วนที่สุด)    

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2564
 2.การลงระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 3.การลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วน)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060