เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ หลักฐานที่ต้องนำส่ง ผู้สมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมติดรูป
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 แผ่น
3. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามีหน้าหลังสำเนาแนบมาพร้อม) พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

การจ่าหน้าซองการส่งหลักฐานให้ระบุดังนี้

ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน
อ.เมือง จ.เลย
42000

เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานแล้ว และสถานการณ์ชำระเงินแล้ว ถือว่าสิ้นสุดการรับสมัครออนไลน์ เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้รับหลักฐานการสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในระบบรับสมัครออนไลน์นี้
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2561
 2.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060