เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
  ศูนย์เลย>> CLICK  

  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060