เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การลงระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 2.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนมาก)    
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 ติดต่อขอรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- จ.เลย รับที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- จ.ขอนแก่น รับที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บ้านดอนบม จ.ขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
 3.การลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วน)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 4.รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060