เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาค วิชา 0001104 (ด่วนที่สุด)    
ตามบันทึกข้อความ เลขที่ สศท.0235/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 วิชา รหัส 0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากเดิมการสอบปลายภาคเป็นสอบในตาราง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาคเป็น สอบนอกตาราง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2560
 2.นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษา    
1.นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาของท่านได้ จากระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ 2.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้รับหลักฐานฉบับสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060