เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การรับหลักฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 26 เมษายน 2564 (ด่วนที่สุด)    
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในวันที่ 26 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 26 เมษายน 2564 แจ้งข้อมูลที่อยู่ และหมายเลขบัญชีธนาคารให้ชัดเจน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะจัดส่งหลักฐานการศึกษาทางไปรษณีย์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2564
 2.ประกาศ การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (ด่วนที่สุด)    

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2564
 3.ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)    

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2564
 4.ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)    

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2564
 5.การลงระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 6.การลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วน)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060