เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2558 เปิดระบบให้นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2558
 2.ขอให้ส่งใบ ปพ.ฉบับจบหลักสูตร(สำเนาวุฒิการศึกษา) (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ส่งวุฒิการศึกษา (ฉบับจบหลักสูตร) โดยให้ถ่ายสำเนาจำนวน 3 ฉบับ ให้ส่งที่งานทะเบียนและประมวลผลอย่างด่วน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060