เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาภาคกศ.พ.หลักสูตร4ปีเทียบโอน (ด่วนที่สุด)    
จากการตรวจสอบผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคกศ.พ.หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนที่เข้าเรียนปี 2560 พบว่ามีนักศึกษาบางรายยังไม่ได้ส่งคำร้องเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่มีรายวิชาดังกล่าวปรากฏในระบบของนักศึกษาเอง นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและชำระเงินพร้อมส่งที่งานทะเบียนฯให้แล้วเสร็จภายใน ปี 1/2561 ถ้าพ้นกำหนดนักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060