เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060