ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา20 มิ.ย. 2563 11 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 120 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 220 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 320 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 420 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ20 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา20 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา20 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 111 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2563
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน26 ก.ค. 2563
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)26 ก.ค. 2563 11 ต.ค. 2563
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร26 ก.ค. 2563 1 ส.ค. 2563
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 126 ก.ค. 2563 1 ส.ค. 2563
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด2 ส.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 115 ส.ค. 2563
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 122 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา24 ส.ค. 2563
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 229 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 23 ต.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา9 ต.ค. 2563
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 210 ต.ค. 2563 11 ต.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 312 ต.ค. 2563
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา12 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ12 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์12 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ12 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน12 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 217 ต.ค. 2563 18 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 224 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563