ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา10 ต.ค. 2563 8:30 น.31 ม.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 110 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 210 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 310 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 410 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ10 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา10 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา10 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 ต.ค. 2563 8:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 124 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2563
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป8 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)8 พ.ย. 2563 31 ม.ค. 2564
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร8 พ.ย. 2563 14 พ.ย. 2563
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 18 พ.ย. 2563 14 พ.ย. 2563
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด15 พ.ย. 2563
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 128 พ.ย. 2563
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 15 ธ.ค. 2563 6 ธ.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา6 ธ.ค. 2563
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 212 ธ.ค. 2563 13 ธ.ค. 2563
 • หยุดสัปดาห์วันปีใหม่2 ม.ค. 2564 3 ม.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 223 ม.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา29 ม.ค. 2564
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 230 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 11 ก.พ. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา1 ก.พ. 2564 5 ก.พ. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์1 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ1 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน1 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับภาคเรียนที่ 36 ก.พ. 2564 7 ก.พ. 2564
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 313 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564