ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE16 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 116 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 216 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 316 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 416 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ16 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน23 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา23 พ.ย. 2563 25 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)9 ธ.ค. 2563 25 มี.ค. 2564
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน9 ธ.ค. 2563
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร9 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 19 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)9 ธ.ค. 2563 8 มี.ค. 2564
 • วันหยุดรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2563
 • วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี11 ธ.ค. 2563
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด16 ธ.ค. 2563
 • หยุดเทศกาลปีใหม่31 ธ.ค. 2563 1 ม.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบกลางภาค18 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564
 • วันหยุดวันมาฆบูชา26 ก.พ. 2564
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา14 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค15 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 125 มี.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา26 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ26 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์26 มี.ค. 2564 8 เม.ย. 2564
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ26 มี.ค. 2564 8 เม.ย. 2564
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน26 มี.ค. 2564 8 เม.ย. 2564
 • วันปิดภาคเรียน26 มี.ค. 2564