เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
  ศูนย์เลย>> CLICK  

  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2559
 2.รายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
  ศูนย์เลย>> CLICK  

  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060