เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2560 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2560 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ยังไม่ยื่นคำร้องพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 600 บาท ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 ก.ค.61 ถ้าผลการเรียนภาค 3/2560 เข้าและอยู่ในเงื่อนไขที่จะสำเร็จการศึกษา ทางงานทะเบียนฯจะได้จัดทำรายชื่ออนุมัติผลการเรียน ให้ในเดือนส.ค. 61
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 กรกฎาคม 2561
 2.นักศึกษาภาคกศ.พ.หลักสูตร4ปีเทียบโอน (ด่วนที่สุด)    
จากการตรวจสอบผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคกศ.พ.หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนที่เข้าเรียนปี 2560 พบว่ามีนักศึกษาบางรายยังไม่ได้ส่งคำร้องเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่มีรายวิชาดังกล่าวปรากฏในระบบของนักศึกษาเอง นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและชำระเงินพร้อมส่งที่งานทะเบียนฯให้แล้วเสร็จภายใน ปี 1/2561 ถ้าพ้นกำหนดนักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนด
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2561
 3.ขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ ขอนแก่น    
นักศึกษาหมู่เรียน บ.5818ขและบ5817ข.ขอรับคำร้องสสว.15 ได้ที่ห้องด.201 ศูนย์ขอนแก่นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 กรกฎาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060