เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ข้อมูลอัพเดทวันที่ 09-08-2560 (ด่วนที่สุด)    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย>> CLICK  

  ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น>> CLICK  
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2560
 2.แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาค วิชา 0001104 (ด่วนที่สุด)    
ตามบันทึกข้อความ เลขที่ สศท.0235/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 วิชา รหัส 0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากเดิมการสอบปลายภาคเป็นสอบในตาราง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบปลายภาคเป็น สอบนอกตาราง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2560
 3.แจ้งประชาสัมพันธ์ แนะนำการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2560 (ด่วนที่สุด)    
แจ้งประชาสัมพันธ์ แนะนำการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2560 หลักสูตร 2554 และหลักสูตร 2558 โดยสำหรับคำแนะนำการลงทะเบียนให้นักศึกษา Download เอกสารเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในการแยกรายวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละหลักสูตรเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปผิดหลักสูตร

โดย นักศึกษารหัสชั้นปี 57, 58, 59, 60 (ค.6001, บ.6008, บ.6009, บ.6010, บ.6011, วศ.6001)ให้ download เอกสารตามลิ้งค์ดังนี้

  ดาวน์โหลด>> CLICK  

สำหรับนักศึกษาปี 59 (นศ.5901, ศ.5911, ศ.5912, ศบ.5901, ศ.5901, ศ.5910, ท.5901,วศ.5902) และรหัสชั้นปี 60(นอกจากข้างต้น) ให้ download เอกสารตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้

  ดาวน์โหลด>> CLICK  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรายุส อรุณเดชาชัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ(ตึก20) ชั้น 1 ห้อง 20101 โทร.042-835224-8 ต่อ 59105
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060