เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 ติดต่อขอรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- จ.เลย รับที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- จ.ขอนแก่น รับที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บ้านดอนบม จ.ขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2563
 2.แจ้งรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
ประกาศโดย   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2562
 3.ประกาศ วิชา 0004107 : เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ภาคปกติ ย้ายห้องเรียนทุก section (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ ในภาคเรียนที่ 2/2562 วิชา 0004107 : เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ภาคปกติ ย้ายห้องเรียนทุก section รายละเอียดเพิ่มเติมให้ตรวจสอบตารางเรียนในระบบต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2562
 4.รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย >> CLICK  

  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น >> CLICK  
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2562
 5.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและดำเนินการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีผลต่อการแจ้งเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060