เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย >> CLICK  

  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น >> CLICK  
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060