ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

แสดงทั้งหมด
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001103-54 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(2-2-5)
0001101-54 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
0001102-54 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
0001104-54 Information for Study Skills and Research
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
1(0-2-1)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์บังคับ    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002102-54 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
0002101-54 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002105-54 Performance Art Appreciation
 สุนทรียภาพการแสดง
2(2-0-4)
0002103-54 Music Appreciation
 สุนทรียภาพทางดนตรี
2(2-0-4)
0002104-54 Arts and Design
 ศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101-54 Thai Society System
 ระบบสังคมไทย
3(3-0-6)
0003102-54 Global Society System
 ระบบสังคมโลก
3(3-0-6)
0003104-54 Loei Study
 ไทเลยศึกษา
3(3-0-6)
0003103-54 Business and Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบังคับ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004101-54 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
2(1-2-3)
0004102-54 Computer Technology
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
0004103-54 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
 1.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004105-54 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
0004104-54 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
0004107-54 Household Appliances Maintenance Technique
 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
2(1-2-3)
0004106-54 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    99 หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122402-54 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
4121401-54 Calculus and Analytic Geometry
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3(2-2-5)
4122401-54 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
4121402-54 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3(2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    63 หน่วยกิต
 2.2.1 ก. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123501-54 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
4121102-54 Computer Laws and Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 2.2.2 ข. กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123901-54 Senior Project in Computer Science 1
 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(0-6-3)
4122901-54 Seminars in Computer Science
 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122201-54 Database System and Design
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
3(2-2-5)
4123601-54 Human-Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4124901-54 Senior Project in Computer Science 2
 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(0-6-3)
 2.2.3 ค. กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121403-54 Data Structure and Algorithm Analysis
 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริธึม
3(2-2-5)
4121501-54 Principles of Programming
 หลักการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
4122501-54 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4123401-54 Operating System
 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4122301-54 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 2.2.4 ง. กลุ่มประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123403-54 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
4122601-54 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
4123701-54 Computer Network Management
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4121103-54 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4121502-54 Visual Programming
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
4121503-54 Introduction to Computational Sciesce
 ศาสตร์เพื่อการคำนวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
4121101-54 Introduction to Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 2.2.5 จ. กลุ่มประเด็นด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121701-54 Data Communication Architecture
 สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
4122701-54 Computer Organization and Architecture
 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123303-54 Software Development and Project Management
 การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการ
3(2-2-5)
4123504-54 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3(2-2-5)
4124902-54 Special Topics in Computer Science 1
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
4124502-54 Designs of Experiment
 แผนแบบการทดลอง
3(2-2-5)
4123404-54 Parallel Processing
 การประมวลผลแบบขนาน
3(2-2-5)
4121601-54 Internet Technology and Application
 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
4122502-54 Java Programming
 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
4122503-54 Computer Language
 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
4123402-54 Introdution to Mathematical Modeling
 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4124301-54 Wireless Communications
 การสื่อสารระบบไร้สาย
3(2-2-5)
4123301-54 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
4124903-54 Special Topics in Computer Science 2
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
4091612-54 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4122404-54 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3(2-2-5)
4123502-54 Object-Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4123604-54 Computer Aided Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3(2-2-5)
4124303-54 Client Server Application
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
4124607-54 Encryption Systems
 ระบบรหัสลับ
3(2-2-5)
4124608-54 Expert Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
4031001-54 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
4021204-54 Fundamental Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
4122101-54 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(2-2-5)
4123302-54 Software Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4123605-54 Web Service
 เว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
4124602-54 Advanced Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)
4124604-54 3D Modelling and Animation
 การจำลองภาพและการทำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
4124606-54 Neural Networks
 เครือข่ายประสาทเทียม
3(2-2-5)
4124611-54 Fuzzy Logic and Application
 ตรรกะคลุมเครือและการประยุกต์
3(2-2-5)
4124501-54 Computer Modelling and Simulation
 การสร้างและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4123703-54 Microprocessors
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
4124603-54 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
4124609-54 Computer Application in Business
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
4121702-54 Introduction to Digital
 ดิจิตอลเบื้องต้น
3(2-2-5)
4122702-54 Introduction to Computer Maintenance
 การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4123305-54 Software Architecture
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4123503-54 Distributed Database System
 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
3(2-2-5)
4123602-54 Geographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
4124201-54 Advanced Database Programming
 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
4123603-54 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
4123702-54 Computer System Security
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4124506-54 Decision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4124605-54 Khowledge Based Systems
 ระบบฐานความรู้
3(2-2-5)
4123505-54 Compiler Construction
 การสร้างตัวแปล
3(2-2-5)
4123704-54 Parallel Computer Architecture and Organization
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน
3(2-2-5)
4124504-54 Robotics Technology
 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
3(2-2-5)
4124601-54 Computer Application for Reseach
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
4011309-54 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
4122602-54 Database System Application and SQL
 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษา SQL
3(2-2-5)
4123304-54 Software Testing and Qulity Assurance
 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4124503-54 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
4124505-54 Game Programming
 การโปรแกรมเกม
3(2-2-5)
4124610-54 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
4124302-54 Advanced Network System
 ระบบเครือข่ายขั้นสูง
3(2-2-5)
4122403-54 Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้น
3(2-2-5)
4122405-54 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(2-2-5)
4122603-54 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 2.4 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124801-54 Field Experience in Computer Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(0-450-0)
4123801-54 Preparing for Field Experience in Computer Science
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-60-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060