ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

แสดงทั้งหมด
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    10 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001102-58 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
0001101-58 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
0001103-58 Information Searching for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(2-0-4)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001105-58 Reading and Writing English for Daily Life Communication
 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0001104-58 Listening and Speaking English for Daily Life Communication
 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0001107-58 English for Communication in the Workplace
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2(2-0-4)
0001106-58 English for Cultural Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม
2(2-0-4)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002105-58 Art Performance Appreciation
 สุนทรียภาพการแสดง
2(2-0-4)
0002103-58 Music and Life Appreciation
 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต
2(2-0-4)
0002101-58 Buddhism for Living and Social Development
 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
2(2-0-4)
0002102-58 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
0002104-58 Arts and Design
 ศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003102-58 Global Society System
 ระบบสังคมโลก
2(2-0-4)
0003106-58 Economy in Daily Life
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0003101-58 Thai Society System
 ระบบสังคมไทย
2(2-0-4)
0003103-58 Business and Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0003105-58 Thailand and ASEAN Community
 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
0003104-58 Loei Study
 ไทเลยศึกษา
2(2-0-4)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004103-58 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
0004104-58 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
0004106-58 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
0004101-58 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
0004102-58 Computer Technology
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
0004105-58 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
0004108-58 Raising Crops and Animals in Daily Life
 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0004107-58 Household Appliances Maintenance Techniques
 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122105-59 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
4121102-59 Statistics for Computer Science
 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122101-59 Calculus and Analytic Geometry
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
4121104-59 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    53 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    11 หน่วยกิต
 2.2.1.1 วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122202-59 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
4121201-59 Computer Laws and Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 2.2.1.2 วิชาเลือก ให้เลือกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123304-59 Senior Project in Computer Science 1
 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
2(1-2-3)
4124305-59 Senior Project in Computer Science 2
 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122303-59 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
4123302-59 Seminars in Computer Science
 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122301-59 Human-Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 2.2.3 กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122403-59 Data Structures and Algorithm Analysis
 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริธึม
3(2-2-5)
4121404-59 Principles of Programming
 หลักการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
4121405-59 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4123402-59 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123401-59 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
4123503-59 Introduction to Computational Science
 ศาสตร์เพื่อการคำนวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
4121501-59 Introduction to Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4123506-59 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
4122505-59 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
 2.2.5 กลุ่มประเด็นด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123602-59 Computer Organization and Architecture
 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4121601-59 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124733-59 Computer Modelling and Simulation
 การสร้างและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4124747-59 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
4124749-59 Special Topics in Computer Science 1
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
4124754-59 Software Testing
 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4122707-59 Internet Technology and Application
 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
4123711-59 Computer Aided Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3(2-2-5)
4123717-59 Parallel Computer Architecture and Organization
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน
3(2-2-5)
4123719-59 Geographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
4123722-59 Distributed Database System
 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
3(2-2-5)
4124752-59 Internet of Things
 อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
4122701-59 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0-6)
4122706-59 Introduction to Computer Maintenance
 การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4123718-59 Computer System Security
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4123724-59 Software Architecture
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4124740-59 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
4124746-59 Computer Application in Business
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
4124751-59 Object-Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4123603-59 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
4122725-59 Database System Application and Structure Query Language - SQL
 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล
3(2-2-5)
4122502-59 Applied Programming
 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
4124745-59 Expert Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
4124742-59 Knowledge Based Systems
 ระบบฐานความรู้
3(2-2-5)
4124731-59 Advanced Network System
 ระบบเครือข่ายขั้นสูง
3(2-2-5)
4123753-59 Mobile Application Design and Development
 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
4123735-59 Robotics Technology
 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
3(2-2-5)
4123726-59 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4124739-59 Advanced Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
3(2-2-5)
4124737-59 Decision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4123727-59 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
4123714-59 Web Service
 เว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
4122702-59 Introduction to Digital
 ดิจิตอลเบื้องต้น
3(2-2-5)
4124738-59 Computer Application for Research
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
4121504-59 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
4124750-59 Special Topics in Computer Science 2
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
4124753-59 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
4124743-59 Neural Networks
 เครือข่ายประสาทเทียม
3(2-2-5)
4124748-59 Fuzzy Logic and Application
 ตรรกะคลุมเครือและการประยุกต์
3(2-2-5)
4123710-59 Computer Network Management
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4123734-59 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
4124736-59 Game Programming
 การโปรแกรมเกม
3(2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124803-59 Field Experience in Computer Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(0-450-0)
4123801-59 Preparing for Field Experience in Computer Science
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-90-0)
4123802-59 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-90-0)
4124804-59 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-0-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060