ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 แสดงข้อมูล  โครงสร้างหลักสูตร     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

เลือก เพื่อแสดงรายวิชา และ ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

แสดงทั้งหมด
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    10 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001102-63 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
0001101-63 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
0001104-63 Listening and Speaking English for Daily Life Communication
 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001103-63 Information Searching for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(2-0-4)
0001105-63 Reading and Writing English for Daily Life Communication
 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0001107-63 English for Communication in the Workplace
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2(2-0-4)
0001106-63 English for Cultural Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม
2(2-0-4)
0001108-63 Chinese for Daily Life Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101-63 Buddhism for Development
 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
0002103-63 Music and Life Appreciation
 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต
2(2-0-4)
0002105-63 Art Performance Appreciation
 สุนทรียภาพการแสดง
2(2-0-4)
0002106-63 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2(2-0-4)
0002104-63 Arts and Design
 ศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4)
0002102-63 Psychology for Self Development
 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
2(2-0-4)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003107-63 Smart Citizenship
 ความเป็นพลเมืองที่ดี
2(2-0-4)
 1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003108-63 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0003106-63 Economy in Daily Life
 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0003105-63 Thailand and ASEAN Community
 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
0003101-63 Thai Society System
 ระบบสังคมไทย
2(2-0-4)
0003109-63 Social Engineer
 วิศวกรสังคม
2(2-0-4)
0003104-63 Loei Study
 ไทเลยศึกษา
2(2-0-4)
0003103-63 Business and Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0003102-63 Global Society System
 ระบบสังคมโลก
2(2-0-4)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    8 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004103-63 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
0004108-63 Raising Crops and Animals in Daily Life
 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0004105-63 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
0004104-63 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
0004106-63 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
0004107-63 Household Appliances Maintenance Techniques
 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
0004101-63 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
0004102-63 Computer Technology for Daily-Life
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    94 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121102-64 Statistics for Computer Science
 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122104-64 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
4122103-64 Calculus and Analytic Geometry
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3(3-0-6)
4121101-64 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ    60 หน่วยกิต
 2.2.1 1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123203-64 Big Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
4122202-64 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
4121201-64 Internet Technology and Website
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
3(2-2-5)
 2.2.2 2.กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123304-64 Internet of Things
 อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
4122302-64 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
4122301-64 Human-Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4123303-64 Fundamental of Data science
 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
 2.2.3 3.กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121402-64 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4121401-64 Principles of Programming
 หลักการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
4121403-64 Data Structures and Algorithm Analysis
 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
4123405-64 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4122404-64 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
 2.2.4 4.กลุ่มประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123503-64 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
4123504-64 Computer Network
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4121501-64 Introduction to Computer Science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4122502-64 Computer Graphics
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
4123505-64 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 2.2.5 5.กลุ่มประเด็นฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123601-64 Computer Organization and Architecture
 องค์การและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 2.2.6 6.กลุ่มโครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124703-64 Senior Project in Computer Science
 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
4123702-64 Senior Project in Computer Science 1
 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1(1-0-2)
4123701-64 Seminar in Computer Science
 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกรายวิชาเรียนจากกลุ่มใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    15 หน่วยกิต
 2.3.1 1.กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122805-64 Theory of Computation
 ทฤษฎีการคำนวณ
3(2-2-5)
4122810-64 NoSQL Database
 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
3(2-2-5)
4124831-64 Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
4123814-64 Web Service
 เว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
4121803-64 English for Computer Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
4124832-64 Special Topics in Computer Science
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4124830-64 Computer Modelling and Simulation
 การสร้างและการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122804-64 Introduction to Computer Maintenance
 การดูแลและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
4123811-64 Computer Network Management
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4122809-64 Database System Aplication and Structure Query Language - SQL
 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล
3(2-2-5)
4123818-64 Computer System Security
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
4121802-64 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
 2.3.2 2.กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124826-64 Software Testing
 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4124823-64 Object-Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
4122806-64 Mobile Application Design and Development
 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
4123812-64 Software Architecture
 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
4123813-64 Computer Application for work
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
3(2-2-5)
4123817-64 Innovation Management
 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
4123816-64 Game Programming
 การโปรแกรมเกม
3(2-2-5)
4123815-64 Geographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
4122807-64 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
4124827-64 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
4122808-64 E-Sport
 อี-สปอร์ต
3(2-2-5)
 2.3.3 3.กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124824-64 Deep Learning
 การเรียนรู้เชิงลึก
3(2-2-5)
4124828-64 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
4124820-64 Image Processing
 การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
4121801-64 Python Programming
 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
3(2-2-5)
4124825-64 Expert Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
4124821-64 Machine Learning
 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
3(2-2-5)
4124833-64 Special Topics in Data Science and Artificial Intelligence
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
4123819-64 Decision Support System
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4124829-64 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
4124822-64 Knowledge Based Systems
 ระบบฐานความรู้
3(2-2-5)
 2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123901-64 Preparing for Field Experience in Computer Science
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-90-0)
4123902-64 Pre-Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-90-0)
4124903-64 Field Experience in Computer Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
6(0-540-0)
4124904-64 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-0-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060