เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 2.การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 ธันวาคม 2562
 3.ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2562
 4.ประกาศ การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060