เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ หลักฐานที่ต้องนำส่ง ผู้สมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมติดรูป
  พิมพ์ใบสมัคร>> CLICK  

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เขียนชื่อสกุลโรงเรียนหลังรูป
3. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามีหน้าหลังสำเนาแนบมาพร้อม) พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

การจ่าหน้าซองการส่งหลักฐานให้ระบุดังนี้

ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน
อ.เมือง จ.เลย
42000

เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานแล้ว และสถานการณ์ชำระเงินแล้ว ถือว่าสิ้นสุดการรับสมัครออนไลน์ เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้รับหลักฐานการสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในระบบรับสมัครออนไลน์นี้
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2560
 2.การเลือกสาขาวิชา ในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(ด่วนที่สุด)
 การเลือกสาขาวิชา ในการสมัครเข้าเรียนนั้น สามารถเลือกได้ 3 ลำดับ และสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือกนั้น ผู้สมัครจะมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในสาขาวิชา อันดับ 1 เท่านั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดสอบพร้อมกันทุกสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก หากผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือกไว้ในอันดับที่ 2 หรือ 3 ผู้สมัครจะไม่ได้สอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่เลือกไว้ในอันดับที่ 2 หรือ 3 ดังนั้นผู้สมัครควรเลือกสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือกในอันดับที่ 2 หรือ 3 แทน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2559
 3.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060