เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ Clearing House ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 โดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2543 รหัสผ่านคือ 010143

  >> CLICK แบบฟอร์มรายงานตัว CLICK <<  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบโควตา(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท Portfolio ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2561
 4.ปฏิทิน กำหนดการการรับสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560
 5.ข้อมูลการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560
 6.ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560
 7.ประกาศ หลักฐานที่ต้องนำส่ง ผู้สมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมติดรูป
  พิมพ์ใบสมัคร>> CLICK  

2. แบบรายงานสรุปข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมติดรูป
  พิมพ์แบบรายงานสรุปฯ>> CLICK  

3. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามีหน้าหลังสำเนาแนบมาพร้อม) พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

การจ่าหน้าซองการส่งหลักฐานให้ระบุดังนี้

ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน
อ.เมือง จ.เลย
42000

เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานแล้ว และสถานการณ์ชำระเงินแล้ว ถือว่าสิ้นสุดการรับสมัครออนไลน์ เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้รับหลักฐานการสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในระบบรับสมัครออนไลน์นี้
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2560
 8.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060