เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ หลักฐานที่ต้องนำส่ง ผู้สมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น โดยข้อมูลเกรดเฉลี่ยในการสมัครจะต้องตรงกับใบรายงานผลการเรียนตามหลักฐานที่ส่งมา พร้อมสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์ติดรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบหรือรายงานตัวเข้าเรียน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2559
 2.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060