เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2565
 2.ประกาศ การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2565
 3.แจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
   ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:02 น.>> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2565
 4.ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2565
 5.ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060