เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปีหลัง กศ.พ.   
  ภาควิชา : -   
  5020201201186-การศึกษาปฐมวัย02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  6740101214144-คอมพิวเตอร์ศึกษา1294 2.00
  6240101201144-คอมพิวเตอร์ศึกษา1394 2.00
  ภาควิชา : ภาษาอังกฤษ   
  6740101214195-ภาษาอังกฤษ1294 2.00
  6240101201195-ภาษาอังกฤษ1424 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  6740101214186-การศึกษาปฐมวัย1264 2.00
  6240101201186-การศึกษาปฐมวัย1424 2.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  6740101214191-คณิตศาสตร์1264 2.00
  6240101201191-คณิตศาสตร์1404 2.00
  ภาควิชา : ภาษาไทย   
  6740101214204-ภาษาไทย1264 2.00
  6240101201204-ภาษาไทย1424 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา   
  6740101214120-ศิลปศึกษา1264 2.00
  6240101201120-ศิลปศึกษา1424 2.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา   
  6740101214110-สังคมศึกษา1294 2.00
  6240101201110-สังคมศึกษา1424 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  6740101214136-ชีววิทยา1274 2.00
  6240101201136-ชีววิทยา1404 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  6740101214135-เคมี1284 2.00
  6240101201135-เคมี1424 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  6740101214137-ฟิสิกส์1304 2.00
  6240101201137-ฟิสิกส์1404 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
  6740101214193-วิทยาศาสตร์ทั่วไป1264 2.00
  6240101201193-วิทยาศาสตร์ทั่วไป1424 2.00
  ภาควิชา : พลศึกษา   
  6740101214189-พลศึกษา1304 2.00
  6240101201189-พลศึกษา1424 2.00
  ภาควิชา : การประถมศึกษา   
  6740101214188-การประถมศึกษา1294 2.00
  6240101201188-การประถมศึกษา1404 2.00
  ภาควิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   
  6740101214170-อุตสาหกรรมศิลป์1294 2.00
  6240101201170-อุตสาหกรรมศิลป์1414 2.00
  ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ   
  6440101214103-บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ1594 2.00
  ภาควิชา : ดนตรีศึกษา   
  6740101214114-ดนตรีศึกษา1274 2.00
  6240101201104-ดนตรีศึกษา1394 2.00
  ภาควิชา : นาฏศิลป์   
  6740101214115-นาฏศิลป์1234 2.00
  6240101201105-นาฏศิลป์1424 2.00
  ภาควิชา : ภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์   
  6740101214104-ภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์1504 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ   
  ภาควิชา : -   
  5050101201201-ศิลปศึกษา05 2.00
  5050101201130-วิทยาศาสตร์1665 2.00
  5050101201120-ศิลปศึกษา1665 2.00
  ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  5950101201144-คอมพิวเตอร์ศึกษา1665 2.00
  5450101201144-คอมพิวเตอร์ศึกษา1655 2.00
  5050101201192-คอมพิวเตอร์ศึกษา1665 2.00
  5050101201144-คอมพิวเตอร์ศึกษา1665 2.00
  ภาควิชา : ภาษาอังกฤษ   
  5950101201195-ภาษาอังกฤษ1685 2.00
  5450101201102-ภาษาอังกฤษ1645 2.00
  5050101201195-ภาษาอังกฤษ1675 2.00
  5050101201102-ภาษาอังกฤษ1675 2.00
  ภาควิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  6050101201186-การศึกษาปฐมวัย1665 2.00
  5450101201186-การศึกษาปฐมวัย1665 2.00
  5050101201186-การศึกษาปฐมวัย1675 2.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  5950101201191-คณิตศาสตร์1675 2.00
  5450101201140-คณิตศาสตร์1645 2.00
  5050101201140-คณิตศาสตร์1675 2.00
  ภาควิชา : ภาษาไทย   
  5950101201204-ภาษาไทย1675 2.00
  5450101201204-ภาษาไทย1615 2.00
  5050101201204-ภาษาไทย1675 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา   
  5950101201120-ศิลปศึกษา1685 2.00
  ภาควิชา : สังคมศึกษา   
  5950101201110-สังคมศึกษา1715 2.00
  5550101201110-สังคมศึกษา1745 2.00
  5050101201194-สังคมศึกษา1665 2.00
  5050101201110-สังคมศึกษา1665 2.00
  ภาควิชา : ชีววิทยา   
  5950101201136-ชีววิทยา1695 2.00
  5450101201133-ชีววิทยา1675 2.00
  ภาควิชา : เคมี   
  5950101201135-เคมี1675 2.00
  5450101201132-เคมี1665 2.00
  ภาควิชา : ฟิสิกส์   
  5950101201137-ฟิสิกส์1715 2.00
  5450101201134-ฟิสิกส์1715 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
  5950101201193-วิทยาศาสตร์ทั่วไป1705 2.00
  5450101201131-วิทยาศาสตร์ทั่วไป1705 2.00
  ภาควิชา : พลศึกษา   
  5950101201189-พลศึกษา1665 2.00
  5450101201189-พลศึกษา1665 2.00
  5050101201189-พลศึกษา1665 2.00
  ภาควิชา : การประถมศึกษา   
  6050101201188-การประถมศึกษา1695 2.00
  5550101201188-การประถมศึกษา1695 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา(ดนตรี)   
  6050101201104-ดนตรีศึกษา1665 2.00
  5450101201104-ศิลปศึกษา(ดนตรี)1665 2.00
  5050101201104-ศิลปศึกษา(ดนตรี)1665 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา(นาฏศิลป์)   
  6050101201105-นาฏศิลป์1665 2.00
  5450101201105-ศิลปศึกษา(นาฏศิลป์)1665 2.00
  5050101201105-ศิลปศึกษา(นาฏศิลป์)1665 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)   
  5450101201123-ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)1665 2.00
  ภาควิชา : ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ศึกษา)   
  5050101201122-ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ศึกษา)1665 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
  5050101201131-วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)1665 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์(เคมี)   
  5050101201132-วิทยาศาสตร์(เคมี)1665 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)   
  5050101201133-วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)1665 2.00
  ภาควิชา : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)   
  5050101201134-วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)1665 2.00
  ภาควิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   
  5950101201170-อุตสาหกรรมศิลป์1675 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี กศ.พ.   
  ภาควิชา : -   
  5050201201204-ภาษาไทย1675 2.00
  5050201201195-ภาษาอังกฤษ05 2.00
  5050201201186-การศึกษาปฐมวัย1675 2.00
  5050201201144-คอมพิวเตอร์ศึกษา1665 2.00
  5050201201110-สังคมศึกษา1665 2.00
  5050201201102-ภาษาอังกฤษ1675 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   
  ภาควิชา : ภาษาอังกฤษ   
  5860201302124-การสอนภาษาอังกฤษ241 3.00
  ภาควิชา : คณิตศาสตร์   
  58602013021152-การสอนคณิตศาสตร์241 3.00
  58602013021151-การสอนคณิตศาสตร์241 3.00
  ภาควิชา : วิชาชีพครู   
  6260201303834-วิชาชีพครู01 3.00
  6260201302834-วิชาชีพครู341 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคปกติ)   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6570101601181-การบริหารการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))392 3.00
  6070101601181-การบริหารการศึกษา452 3.00
  ภาควิชา : วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา   
  6670101601791-วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (แบบ 1.2)362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   
  ภาควิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  6070206601790-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))362 3.00
  5470206601790-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))392 3.00
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6570201601181-การบริหารการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))392 3.00
  6070201601181-การบริหารการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))452 3.00
  54702016011812-การบริหารการศึกษา (แผนการเรียน ข)452 3.00
  54702016011811-การบริหารการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))452 3.00
  ภาควิชา : วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา   
  6670201601791-วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (แบบ 1.2)362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก (ภาคปกติ)   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6590101902181-การบริหารการศึกษา (แบบ 2.1)543 3.00
  6090101902181-การบริหารการศึกษา (แบบ 2.1)603 3.00
  5490201902181-การบริหารการศึกษา (แบบ 2.1)602 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   
  ภาควิชา : การบริหารการศึกษา   
  6590201902181-การบริหารการศึกษา (แบบ 2.1)543 3.00
  6090201902181-การบริหารการศึกษา (แบบ 2.1)603 3.00
  5490201902181-การบริหารการศึกษา (แผนการเรียน ก(2))602 3.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060