เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา12 มิ.ย. 2564 3 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE12 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 112 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 212 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 312 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 412 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ12 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา12 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา12 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 มิ.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 126 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2564
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน11 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)11 ก.ค. 2564 3 ต.ค. 2564
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร11 ก.ค. 2564 17 ก.ค. 2564
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 111 ก.ค. 2564 17 ก.ค. 2564
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด18 ก.ค. 2564
 • หยุดสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา24 ก.ค. 2564 25 ก.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 17 ส.ค. 2564
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 114 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา9 ส.ค. 2564
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 221 ส.ค. 2564 22 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 225 ก.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา1 ต.ค. 2564
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 22 ต.ค. 2564 3 ต.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 34 ต.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา4 ต.ค. 2564 8 ต.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ4 ต.ค. 2564 8 ต.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์4 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ4 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน4 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 29 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 216 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060