เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา1 ก.พ. 2563 17 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 11 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 21 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 31 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 41 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ1 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา1 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.พ. 2563 0:00 น.22 ก.พ. 2563 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 18 ก.พ. 2563 9 ก.พ. 2563
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป23 ก.พ. 2563
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)23 ก.พ. 2563 17 พ.ค. 2563
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร23 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 123 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 มี.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 114 มี.ค. 2563
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 121 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา23 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 228 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563
 • หยุดสัปดาห์วันสงกรานต์11 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2563
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 29 พ.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา15 พ.ค. 2563
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 216 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 218 พ.ค. 2563
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา18 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์18 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ18 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน18 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 130 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060