เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา3 พ.ค. 2565 18 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 130 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 230 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 330 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 430 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ30 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา30 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา30 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 พ.ค. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 14 มิ.ย. 2565 5 มิ.ย. 2565
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน19 มิ.ย. 2565
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)19 มิ.ย. 2565 18 ก.ย. 2565
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร19 มิ.ย. 2565 25 มิ.ย. 2565
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 119 มิ.ย. 2565 25 มิ.ย. 2565
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด26 มิ.ย. 2565
 • หยุดสัปดาห์วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) 116 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 116 ก.ค. 2565
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 123 ก.ค. 2565 24 ก.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา24 ก.ค. 2565
 • สัปดาห์หยุดการเรียนการสอนระหว่างชุดที่ 1 กับชุดที่ 230 ก.ค. 2565 31 ก.ค. 2565
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 26 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 210 ก.ย. 2565
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา16 ก.ย. 2565
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 217 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2565
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 319 ก.ย. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา19 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ19 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์19 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2565
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ19 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2565
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน19 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2565
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 224 ก.ย. 2565 25 ก.ย. 2565
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 21 ต.ค. 2565 2 ต.ค. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060