เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา29 พ.ค. 2567 15 ก.ย. 2567
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE29 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 129 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 229 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 329 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 429 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ29 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.15 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 11 มิ.ย. 2567 2 มิ.ย. 2567
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน16 มิ.ย. 2567
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)16 มิ.ย. 2567 4 ต.ค. 2567
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร16 มิ.ย. 2567 22 มิ.ย. 2567
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 116 มิ.ย. 2567 22 มิ.ย. 2567
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด23 มิ.ย. 2567
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 16 ก.ค. 2567
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 113 ก.ค. 2567 14 ก.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของรายวิชาชุดที่ 115 ก.ค. 2567 30 ก.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา15 ก.ค. 2567
 • หยุดสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา20 ก.ค. 2567 21 ก.ค. 2567
 • สัปดาห์หยุดการเรียนการสอนระหว่างชุดที่ 1 กับชุดที่ 227 ก.ค. 2567 28 ก.ค. 2567
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 23 ส.ค. 2567 4 ส.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 27 ก.ย. 2567
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา13 ก.ย. 2567
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 214 ก.ย. 2567 15 ก.ย. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของรายวิชาชุดที่ 216 ก.ย. 2567 29 ก.ย. 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 316 ก.ย. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา16 ก.ย. 2567 20 ก.ย. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ16 ก.ย. 2567 20 ก.ย. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ16 ก.ย. 2567 29 ก.ย. 2567
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน16 ก.ย. 2567 29 ก.ย. 2567
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 221 ก.ย. 2567 22 ก.ย. 2567
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 228 ก.ย. 2567 29 ก.ย. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060