เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา23 ก.ย. 2566 8:30 น.21 ม.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE23 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 123 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 223 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 323 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 423 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ23 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา23 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา23 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา23 ก.ย. 2566 8:30 น.14 ต.ค. 2566 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 130 ก.ย. 2566 1 ต.ค. 2566
 • หยุดสัปดาห์วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 914 ต.ค. 2566 15 ต.ค. 2566
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน15 ต.ค. 2566
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)15 ต.ค. 2566 21 ม.ค. 2567
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร15 ต.ค. 2566 21 ต.ค. 2566
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 115 ต.ค. 2566 21 ต.ค. 2566
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด15 ต.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 111 พ.ย. 2566
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา13 พ.ย. 2566
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 118 พ.ย. 2566 19 พ.ย. 2566
 • สัปดาห์หยุดการเรียนการสอนระหว่างชุดที่ 1 กับชุดที่ 225 พ.ย. 2566 26 พ.ย. 2566
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 22 ธ.ค. 2566 3 ธ.ค. 2566
 • หยุดสัปดาห์วันปีใหม่30 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 213 ม.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา19 ม.ค. 2567
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 220 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 122 ม.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา22 ม.ค. 2567 28 ม.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ22 ม.ค. 2567 28 ม.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์22 ม.ค. 2567 4 ก.พ. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ22 ม.ค. 2567 4 ก.พ. 2567
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน22 ม.ค. 2567 4 ก.พ. 2567
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับภาคเรียนที่ 327 ม.ค. 2567 28 ม.ค. 2567
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 33 ก.พ. 2567 4 ก.พ. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060