เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา30 ม.ค. 2564 23 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 130 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 230 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 330 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 430 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ30 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา30 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา30 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 ม.ค. 2564 8:30 น.27 ก.พ. 2564 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 113 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป28 ก.พ. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)28 ก.พ. 2564 23 พ.ค. 2564
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร28 ก.พ. 2564 6 มี.ค. 2564
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 128 ก.พ. 2564 6 มี.ค. 2564
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด7 มี.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 120 มี.ค. 2564
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 127 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 23 เม.ย. 2564 4 เม.ย. 2564
 • หยุดสัปดาห์วันสงกรานต์17 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 215 พ.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา21 พ.ค. 2564
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 222 พ.ค. 2564 23 พ.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 224 พ.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา24 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์24 พ.ค. 2564 6 มิ.ย. 2564
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ24 พ.ค. 2564 6 มิ.ย. 2564
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน24 พ.ค. 2564 6 มิ.ย. 2564
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 3 กับภาคเรียนที่ 129 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 15 มิ.ย. 2564 6 มิ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060