เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา28 ม.ค. 2566 28 พ.ค. 2566
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 128 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 228 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 328 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 428 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ28 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา28 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา28 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 ม.ค. 2566 8:30 น.18 ก.พ. 2566 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 14 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2566
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)19 ก.พ. 2566 28 พ.ค. 2566
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร19 ก.พ. 2566 25 ก.พ. 2566
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 119 ก.พ. 2566 25 ก.พ. 2566
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 111 มี.ค. 2566
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 118 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2566
 • สัปดาห์หยุดการเรียนการสอนระหว่างชุดที่ 1 กับชุดที่ 225 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา20 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 21 เม.ย. 2566 2 เม.ย. 2566
 • หยุดสัปดาห์วันสงกรานต์15 เม.ย. 2566 16 เม.ย. 2566
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 213 พ.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา19 พ.ค. 2566
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 220 พ.ค. 2566 21 พ.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 221 พ.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา22 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์22 พ.ค. 2566 4 มิ.ย. 2566
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ22 พ.ค. 2566 4 มิ.ย. 2566
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน22 พ.ค. 2566 4 มิ.ย. 2566
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 3 กับภาคเรียนที่ 127 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 13 มิ.ย. 2566 4 มิ.ย. 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060