เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา1 ต.ค. 2565 8:30 น.29 ม.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 124 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 224 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 324 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 424 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ24 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา24 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา24 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 ก.ย. 2565 8:30 น.15 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 11 ต.ค. 2565 2 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)16 ต.ค. 2565 22 ม.ค. 2566
 • หยุดสัปดาห์วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) 115 ต.ค. 2565 16 ต.ค. 2565
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร16 ต.ค. 2565 22 ต.ค. 2565
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 116 ต.ค. 2565 22 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)16 ต.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 112 พ.ย. 2565
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 119 พ.ย. 2565 20 พ.ย. 2565
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา21 พ.ย. 2565
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 23 ธ.ค. 2565 4 ธ.ค. 2565
 • หยุดสัปดาห์วันปีใหม่31 ธ.ค. 2565 1 ม.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 214 ม.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา20 ม.ค. 2566
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 221 ม.ค. 2566 22 ม.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 122 ม.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา23 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์23 ม.ค. 2566 5 ก.พ. 2566
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ23 ม.ค. 2566 5 ก.พ. 2566
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน23 ม.ค. 2566 5 ก.พ. 2566
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับภาคเรียนที่ 328 ม.ค. 2566 29 ม.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 34 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060