เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย :
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ม.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 19 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 29 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 39 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 49 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 ต.ค. 2564 8:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 116 ต.ค. 2564 17 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)31 ต.ค. 2564 30 ม.ค. 2565
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร31 ต.ค. 2564 6 พ.ย. 2564
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 131 ต.ค. 2564 6 พ.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 120 พ.ย. 2564
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 127 พ.ย. 2564 28 พ.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา29 พ.ย. 2564
 • เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 24 ธ.ค. 2564 5 ธ.ค. 2564
 • หยุดสัปดาห์วันรัฐธรรมนูญ11 ธ.ค. 2564 12 ธ.ค. 2564
 • หยุดสัปดาห์วันปีใหม่1 ม.ค. 2565 2 ม.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา ชุดที่ 222 ม.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา28 ม.ค. 2565
 • สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนชุดที่ 229 ม.ค. 2565 30 ม.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 130 ม.ค. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา31 ม.ค. 2565 4 ก.พ. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์31 ม.ค. 2565 14 ก.พ. 2565
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ31 ม.ค. 2565 14 ก.พ. 2565
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน31 ม.ค. 2565 14 ก.พ. 2565
 • สัปดาห์หยุดระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับภาคเรียนที่ 35 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2565
 • ช่วงวันเปิดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 312 ก.พ. 2565 13 ก.พ. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060