เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 115 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 215 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 315 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 415 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ15 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา15 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา15 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 มี.ค. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน29 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)6 เม.ย. 2564 24 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)6 เม.ย. 2564 28 พ.ค. 2564
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร6 เม.ย. 2564 11 เม.ย. 2564
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 16 เม.ย. 2564 11 เม.ย. 2564
 • วันหยุดวันจักรี6 เม.ย. 2564
 • แจ้งรายวิชาที่ไม่สามารถเปิดให้มีการเรียนการสอนได้7 เม.ย. 2564
 • วันหยุดวันสงกรานต์12 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด16 เม.ย. 2564
 • วันหยุดวันฉัตรมงคล4 พ.ค. 2564
 • วันหยุดวันพืชมงคล10 พ.ค. 2564
 • วันหยุดวันวิสาขบูชา26 พ.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (นอกตาราง)31 พ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2564
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี3 เม.ย. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียน31 พ.ค. 2564 6 มิ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060