เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 131 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 231 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 331 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 431 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ31 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา31 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา31 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 พ.ค. 2564 8:30 น.12 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน28 มิ.ย. 2564
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา24 พ.ค. 2564 4 พ.ย. 2564
 • วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา26 ก.ค. 2564
 • วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา27 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)13 ก.ค. 2564 4 พ.ย. 2564
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร13 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 113 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน13 ก.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)13 ก.ค. 2564 18 ต.ค. 2564
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด20 ก.ค. 2564
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 1028 ก.ค. 2564
 • วันหยุดวันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบกลางภาค (นอกตาราง)23 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2564
 • วันหยุดวันมหิดล24 ก.ย. 2564
 • วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 913 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด18 ต.ค. 2564 21 ต.ค. 2564
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช22 ต.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา24 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (นอกตาราง)25 ต.ค. 2564 4 พ.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 24 พ.ย. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา5 พ.ย. 2564 9 พ.ย. 2564
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ5 พ.ย. 2564 9 พ.ย. 2564
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์5 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ5 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน5 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564
 • วันปิดภาคเรียน5 พ.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060