เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา29 พ.ค. 2567 4 ต.ค. 2567
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE29 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 129 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 229 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 329 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 429 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ29 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา29 พ.ค. 2567 8:30 น.18 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน4 มิ.ย. 2567
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)19 มิ.ย. 2567 4 ต.ค. 2567
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร19 มิ.ย. 2567 25 มิ.ย. 2567
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 119 มิ.ย. 2567 25 มิ.ย. 2567
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน19 มิ.ย. 2567
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)19 มิ.ย. 2567 23 ก.ย. 2567
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด26 มิ.ย. 2567
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา19 ก.ค. 2567
 • วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา22 ก.ค. 2567
 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 1029 ก.ค. 2567
 • ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ค. 2567 2 ส.ค. 2567
 • เรียนทบครึ่งภาคเรียนหลัง สำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5 ส.ค. 2567
 • วันหยุดวันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2567
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด23 ก.ย. 2567 27 ก.ย. 2567
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา29 ก.ย. 2567
 • ช่วงวันสอบปลายภาค30 ก.ย. 2567 4 ต.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 27 ต.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา7 ต.ค. 2567 11 ต.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ7 ต.ค. 2567 11 ต.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์7 ต.ค. 2567 20 ต.ค. 2567
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ7 ต.ค. 2567 20 ต.ค. 2567
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน7 ต.ค. 2567 20 ต.ค. 2567
 • วันปิดภาคเรียน5 ต.ค. 2567 27 ต.ค. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060