เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 11 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 21 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 31 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 41 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน7 พ.ย. 2565
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา13 ต.ค. 2565 16 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)22 พ.ย. 2565 16 มี.ค. 2566
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร22 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 122 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)22 พ.ย. 2565 28 ก.พ. 2566
 • วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2565
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ12 ธ.ค. 2565
 • วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) 130 ธ.ค. 2565
 • หยุดเทศกาลปีใหม่31 ธ.ค. 2565 2 ม.ค. 2566
 • ช่วงวันสอบกลางภาค3 ม.ค. 2566 10 ม.ค. 2566
 • วันหยุดวันมาฆบูชา6 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด27 ก.พ. 2566 3 มี.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา6 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค7 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 116 มี.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา17 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ17 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์17 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ17 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน17 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566
 • วันปิดภาคเรียน17 มี.ค. 2566 5 มิ.ย. 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060