เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา5 พ.ค. 2565 30 ธ.ค. 2565
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 11 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 21 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 31 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปี 41 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ1 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน6 มิ.ย. 2565
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)21 มิ.ย. 2565 15 ก.ค. 2565
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร21 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 121 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน21 มิ.ย. 2565
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)21 มิ.ย. 2565 25 ก.ย. 2565
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด28 มิ.ย. 2565
 • วันหยุดวันอาสาฬหบูชา13 ก.ค. 2565
 • วันหยุดวันเข้าพรรษา14 ก.ค. 2565
 • วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) 115 ก.ค. 2565
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 1028 ก.ค. 2565
 • วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) 229 ก.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค (นอกตาราง)1 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565
 • วันหยุดวันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2565
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด26 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา2 ต.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (นอกตาราง)3 ต.ค. 2565 12 ต.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 212 ต.ค. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา14 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2565
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ14 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์14 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ14 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน14 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565
 • วันปิดภาคเรียน14 ต.ค. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060