เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา1 ก.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 124 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 224 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 324 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปี 424 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ24 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน1 ก.ค. 2563
 • วันหยุดวันเข้าพรรษา6 ก.ค. 2563
 • วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา7 ก.ค. 2563
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)16 ก.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร16 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 116 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน16 ก.ค. 2563
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)16 ก.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด23 ก.ค. 2563
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 1028 ก.ค. 2563
 • วันหยุดวันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบกลางภาค26 ส.ค. 2563 2 ก.ย. 2563
 • วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 913 ต.ค. 2563
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา27 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด19 ต.ค. 2563 27 ต.ค. 2563
 • วันหยุดวันปิยมหาราช23 ต.ค. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค28 ต.ค. 2563 6 พ.ย. 2563
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 26 พ.ย. 2563
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา7 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2563
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ7 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2563
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์7 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
  -ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ7 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
  -คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน7 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
 • วันปิดภาคเรียน7 พ.ย. 2563
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060