เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา30 ต.ค. 2566 14 มี.ค. 2567
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 130 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 230 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 330 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปี 430 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ30 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา30 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา30 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 ต.ค. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน6 พ.ย. 2566
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)21 พ.ย. 2566 14 มี.ค. 2567
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร21 พ.ย. 2566 26 พ.ย. 2566
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 121 พ.ย. 2566 26 พ.ย. 2566
 • วันที่เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน21 พ.ย. 2566
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)21 พ.ย. 2566 26 ก.พ. 2567
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด27 พ.ย. 2566
 • วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 95 ธ.ค. 2566
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ11 ธ.ค. 2566
 • วันสุดท้ายของการขอสำเร็จการศึกษา20 ธ.ค. 2566
 • หยุดเทศกาลปีใหม่30 ธ.ค. 2566 2 ม.ค. 2567
 • ช่วงวันสอบกลางภาค3 ม.ค. 2567 10 ม.ค. 2567
 • วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา26 ก.พ. 2567
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด27 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา3 มี.ค. 2567
 • ช่วงวันสอบปลายภาค4 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 115 มี.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา18 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ18 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์18 มี.ค. 2567 31 มี.ค. 2567
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ18 มี.ค. 2567 31 มี.ค. 2567
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน18 มี.ค. 2567 31 มี.ค. 2567
 • วันปิดภาคเรียน15 มี.ค. 2567 3 มิ.ย. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060