เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : ปฏิทินภาคปกติ สำหรับนศ.เข้าปี 2555
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE8 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 18 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 28 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 38 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 48 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ8 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา8 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงการถอนรายวิชา8 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน22 พ.ย. 2564
 • ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกแก้ไขประวัตินักศึกษา22 พ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)8 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร8 ธ.ค. 2564 14 ธ.ค. 2564
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 18 ธ.ค. 2564 14 ธ.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)8 ธ.ค. 2564 14 มี.ค. 2565
 • วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 96 ธ.ค. 2564
 • วันหยุดรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2564
 • หยุดเทศกาลปีใหม่31 ธ.ค. 2564 3 ม.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบกลางภาค17 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2565
 • วันหยุดวันมาฆบูชา16 ก.พ. 2565
 • ช่วงวันจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุด14 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา20 มี.ค. 2565
 • ช่วงวันสอบปลายภาค21 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565
 • วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ "I" ของภาคเรียนที่ 131 มี.ค. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา1 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ1 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565
 • ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์1 เม.ย. 2565 14 เม.ย. 2565
 • ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน(เกรด)ที่คณะ1 เม.ย. 2565 14 เม.ย. 2565
 • คณะส่งผลการเรียน(เกรด)ที่งานทะเบียน1 เม.ย. 2565 14 เม.ย. 2565
 • วันปิดภาคเรียน1 เม.ย. 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060